فهرست بستن

کارگروه شیمی

اعضای کارگروه شیمی:

دکتر ناصر نیک فرجام

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر حمید عبداللهی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر فهیمه ورمقانی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر الهام طهماسبی

عضو هیئت علمی دانشگاه

مهری رضوی

دانشجوی دکتری شیمی تجزیه

آیسان بهاریان

دبیر دبیرستان در شهر زنجان

حسام اسفندیاری

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی

مهناز حسن‌پور

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی پلیمر

عطیه مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی

فخری ارجمند

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی